Fejlemények a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyházában

2014. január 11-én tartották a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyházában [annak a Szimeon érseket a metropolitai helytartó tisztségéből leváltó 2013. dec. 9-i szinódusi ülését elfogadó irányzatában] a Szent Szinódus által december 9-én összehívott Helyi Zsinatot, amely Rastislav eperjesi érseket választotta meg a Cseh Földek és Szlovákia metropolitájává, és megerősítette Jáchym hodoníni vikárius püspök prágai érsekké való kinevezését.

Ezt megelőzően 2013. december 31-én Bartholomeosz egyetemes patriarcha levelet írt Simeon olomouc-brnói érseknek, a metropolitai szentszék helytartójának, amelyben felháborodását fejezte ki a Szinódus december 9-i ülésén és azután történtek miatt. Az egyetemes patriarcha értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a Szinódus ülésén megjelentek a Moszkvai Patriarchátus főpapjai [egyikük Hilarion volokolamszki metropolita volt], miközben nem voltak jelen a többi testvéri egyházak küldöttei.

„Kedves testvérem, elismerjük, hogy az Anyaegyház csalódott volt a helyzet váratlan és helytelen alakulása miatt. Ennek ellenére továbbra is lelkiismeretes és szeretetteljes érdeklődést mutatott… és elküldte – javaslatunkra és a Szinódus döntéséből – testvéreinket, Főtisztelendő Emmanuil metropolitát Franciaországból és Arszeniosz metropolitát Ausztriából, mint megfigyelőket és tanácsadókat, akik szintén részt vettek a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Legszentebb Egyháza Szent Szinódusának ülésén, melyet 2013. december 9-én tartottak, amikor a Szinódus ülésén hirtelen, anélkül, hogy meghívást kaptak volna, megjelentek a Legszentebb Orosz Egyház képviselői is – tényleg érdekel minket, hogy milyen kánoni felhatalmazásból? (Végső soron, miért nem kerültek meghívásra a többi Orthodox Egyházak képviselői?) – ahogy arról fentebb említett képviselőinket tájékoztatták.” – írja Bartholomeosz patriarcha.

A patriarcha kánonellenesnek nevezi Simeon metropolita felmentését a metropolitai helytartó tisztségéből és továbbra is őt ismeri el a Cseh-Szlovák Orthodox Egyház kanonikus patriarchai helytartójának. A patriarcha a szinódus eljárását kánonellenesnek tartja, mivel a Szinódus semmit sem tehet és semmilyen döntést nem hozhat az egyházfő (jelen esetben a patriarchai helytartó) áldása nélkül. Bartholomeosz patriarcha szerint előbb meg kell választani a prágai érseket és csak utána lehet megválasztani a Cseh-Szlovák Orthodox Egyház első hierarcháját két jelölt, a prágai és az eperjesi érsekek közül. Minden más eljárás ellentétes a szabályzattal. Az egyetemes patriarcha szerint a fiatal főpapok, Rasztiszlav, Juraj és Jáchym  egészségtelenül és önkényesen jártak el és tevékenységük szakadáshoz vezetheti el az egyházat. Az egyetemes patriarchátus ennek következtében kénytelen lesz a helyzetet más módon megoldani.

Simeon olomouc-brnói érsek, a metropolitai szentszék helytartója, aki korábbi körlevelében elutasította és érvénytelennek nevezte a Szinódus december 9-i ülését, 2014. január 10-én az alábbi levelet írta Bartholomeosz patriarchának:

„Nagy hálával fogadtam személyes levelét, amelyben támogatásról biztosítja csekélységem, azzal, hogy engem ismer el a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyház egyetlen kánoni és legfelsőbb fejének, egyúttal pedig kánonellenesnek nyilvánítja Rastislav érseket és Juraj érseket. Az Ön delegátusaihoz hasonlóan megdöbbentett az orosz püspökök jelenléte, akiket nem hívtam meg és akik a többi püspök meghívására jelentek meg, amiről én nem tudtam, tehát beleegyezésem és tudtom nélkül jelentek meg.

Az összes hívőnek címzett külön levélben utasítottam vissza a rendkívüli zsinatot, amit Rastislav érsek 2014. január 11-re hívott össze az én tudtom és áldásom nélkül, hogy megválasszák a metropolitát, anélkül, hogy rendes módon megválasztották volna a prágai érseket. E zsinatról kimondtam, hogy kánonellenes és ellentétes a szabályzatunkkal, és hogy összehívása ellentétes az Ön elismerésével is. Ennek ellenére, szakadást okozva egyházunkban, ezt a zsinatot összehívták. Azt, hogy a zsinat kánonellenes, szabályzatellenes, tehát érvénytelen, nem csak saját hívőinkkel tudatom, de az orthodox egyházak testvéri elöljáróival is […]

Várom az Ön által megígért nemzetközi Szinódus összehívását, ami, hiszem, megadja nekünk a többi testvéri egyház együttérzését, segítségét és szeretetét. Erre vágyunk és ennek összehívását teljes szívemből kérem.”

http://www.pravoslavi.cz /ambon.or.cz/amen.gr

Reklámok